Makaleye rapor yazma örneği

«Türkoloji» dergisine ilişkin bilimsel bir makaleye rapor yazma örneği

Bilimsel bir makale üzerine rapor aşağıdaki bilgileri içermelidir:

1. Yazarın ünvanı, adı ve soyadı, makalenin başlığı
Örnek:
Doç. Dr. Rauşan Bayımbetova ile Gülimjan Jılkıbay’ın «Eski Türk Yazıtlarında Kişi/İnsan Etno Kavramının İnsanlık Pozisyonunu Gösteren Dilsel Birlikler» adlı makalesine
RAPOR
2. Sunulan makalenin araştırma probleminin kısaca açıklaması
Örnek:
Rauşan Bayımbetova ve Gülimjan Jılkıbayeva tarafından yazılan makalede, eski Türk yazılı eserlerinin dilinin daha anlamlı ve sanatsal olduğundan bahsedilmektedir. Eski Türk halklarının ortak Türk yaşamını karakterize eden kültürel ve manevi değerler sistemi hakkında bilgi veren yazılı kaynaklardan biri, VII.-IX. yüzyılların eski Türk yazılı eserlerinin dilidir. Orhun, Yenisey, Talas anıtların dili, Türk süperetnosunun bütünlüğünü sağlamak için büyük öneme sahiptir ve Türk halklarının geleceğini tanımlamak için kullanılabilecek zengin bir tarihi ve dilsel materyaldir.
3. Sunulan makalenin yenilik düzeyi
Örnek:
Türk halklarının etokültürel özellikleri, eski Türkçede Kişi kavramının dil modellerine dayanan kişiliğin kavramsal kavramlarına yansımaktadır.
4. Makalenin yazarı tarafından açıklanan en önemli hususlar
Örnek:
Dil, bilişsel kavramsal sistemin kavramsal çerçevesinin dış yapısını tanımlayan sözcük, sabitler, sözdizimsel, bağlamsal düzeyler de dahil olmak üzere dil temsillerini, değerlerin bütünlüğünün ve bütünlüğünün dengesini sağlayan kültür ve dünya görüşünün bir göstergesi olarak düşünmeyi önerir.
5. Yayın için teklif
Örnek:
Doç. Dr. Rauşan Bayımbetova ile Gülimjan Jılkıbay’ın «Eski Türk Yazıtlarında Kişi/İnsan Etno Kavramının İnsanlık Pozisyonunu Gösteren Dilsel Birlikler» adlı makalesi tüm gereksinimleri karşılamaktadır. Makale yayına gönderilebilir.
6. Yorum yapan kişinin adı ve soyadı, akademik derecesi, ünvanı, görev yaptığı kurum, imza, mühür damgası.
Uyarı: Makale, ilgili kurulda yayın kurulunun biri olmayan, en az iki bağımsız bilim adamı veya uzmanı tarafından incelenmelidir.

Onaylı Örnek Sürümü
İNCELEME LİSTESİ